Nyheder

11. Marts 2020

Rettigheder i Coronarelaterede sager

OPDATERES: Vi opdaterer løbende på de mange spørgsmål, vi får, om ansættelsesretlige forhold i forbindelse med COVID-19.
Tekst: Steen Gøtsche, konsulent

Kan arbejdsgiver kræve at se coronapas?

Fra den 2. december 2021 skal medarbejderne møde op med et gyldigt coronapas, og arbejdsgiver skal som udgangspunkt kræve fremvising af passet med mindre særlige forhold gør, at man kan fritages. Det sker efter, at et flertal i Folketinget har vedtaget en ny lov, som skal mindske risikoen for, at coronasmitten spreder sig på arbejdspladser.

Medarbejdere uden coronapas kan blive bedt om at arbejde hjemmefra eller sendt hjem uden tilskrivning af arbejdstid.

HOD opdaterer, hvis der kommer nye informationer – men vurderingen er, at der i yderste instans kan være tale om ansættelsesretslige konsekvenser, såfremt man nægter at vise coronapas.

 

Hvad er forholdene vedrørende vaccination af personel til INTOPS?

Forsvaret kan kræve, at du bliver vaccineret for at kunne udsendes i INTOPS. Hvis du tilhører en gruppe, som sundhedsmyndighederne fraråder vaccine mod COVID-19, vil du ikke blive pålagt vaccination.

Hvis det er et krav at være vaccineret for at blive udsendt – og du ikke ønsker dette, så kan du ikke udsendes. Det betyder, at du ikke er udsendelsesbar, som i yderste konsekvens vil kunne have ansættelsesretslige konsekvenser.

Hvis du skal vaccineres i forbindelse med en udsendelse, så vil du kunne registrere arbejdstid under vaccinationen.

Hvis du vaccineres i forbindelse med sundhedsmyndighedernes vaccinationsplan, så vil du ikke kunne registrere arbejdstid under vaccinationen.

 

Hvad er reglerne i forbindelse med tjenesterejser?

Ved hjemkomst efter en udsendelse eller tjenesterejse skal du lade dig teste umiddelbart efter ankomst til Danmark dog højest 24 timer efter indrejse. Du opfordres til at gå i isolation og blive PCR-testet på fjerdedagen.

Hvis du følger opfordringen, vil du få tjenestefri med løn for at opholde dig fem dage i isolation. Du skal i den forbindelse dokumentere, at du er blevet testet negativ på fjerdedagen (med forventet resultat dagen efter). Herefter kan du indtræde i almindelig tjeneste eller afvikle friheder. Under den betalte del af isolationsperioden forventes det, at du arbejder hjemmefra, såfremt det er muligt.

Du vil få registreret arbejdstid som følger:

 • Kan du ikke arbejde hjemmefra i perioden, så vil du få registreret tjenestefri med løn på almindelige arbejdsdage (normalt 7,4 timer)
 • Kan du arbejde hjemmefra i perioden, så vil du få registreret arbejdstid for den tid, du arbejder, herunder også hvis du bliver bedt om at arbejde i weekenden.

Hvis du ikke ønsker at blive testet på fjerdedagen, vil du blive pålagt at afvikle friheder indtil tiendedagen efter hjemkomst fra udlandsopholdet.

Testes du positiv for COVID-19 på fjerdedagen, skal du hurtigst muligt sygemelde dig.

 

Hvordan skal arbejdsgiver forholde sig til medarbejdere, der sygemeldes med COVID-19?
Sygdom er lovligt forfald. Det er derfor de sædvanlige regler for sygefravær, der gælder. Medarbejdere, der sædvanligvis har ret til løn under sygdom, har også ret til løn under sygdom i denne situation.

 

Hvordan skal arbejdsgiver forholde sig, hvis en medarbejder sættes i forebyggende karantæne?

Hvis en medarbejder af sundhedsmyndighederne eller af egen læge, sættes i forebyggende karantæne, vil der være tale om lovligt forfald, og vedkommende vil have ret til fuld løn.

Hvis det er arbejdsgiver, der sætter en medarbejder i karantæne, svarer det til, at det er sundhedsmyndighederne eller egen læges beslutning, og dermed er der tale om lovligt forfald med ret til løn.

 

Har min chef krav på at få oplysninger om, hvad jeg fejler, hvis jeg lægger mig syg?

Din arbejdsgiver må ikke spørge om årsagen til sygefravær, og du har ikke pligt til at oplyse det. Forsvaret opfordrer dog til at underrette arbejdspladsen om det, hvis du ved eller forventer, at du er smittet med COVID-19.
Du er forpligtet til at oplyse om årsagen til dit sygefravær, hvis du varetager en særlig funktion, hvor smitte med COVID-19 kan have betydning – det kunne være relevant for sundhedspersonale eller besætningsmedlemmer på de helikoptere, som støtter sundhedsvæsnet.

 

Hvordan bliver jeg honoreret for karantæne i forbindelse med INTOPS?

Det er besluttet, at personel, der skal i karantæne forud for udsendelse, i karantæneperioden honoreres med INTOPS-ydelser. (Karantæne er ikke det samme som hjemmeophold). Karantæneperioden bliver derved en del af den samlede periode i INTOPS.

 

Hvad sker der, hvis INTOPS periode forlænges?

Forsvaret har meddelt, at det har været nødvendigt at forlænge visse bidrag. Ved forlængelse af udsendelsesperiode i INTOPS vil man blive omfattet af INTOPS-ydelser mv. for hele perioden, herunder også optjening af 2/7 dage. Disse ydelser skal dække blandt andet ulemper, mens man er udsendt.

Forlængelse vil også medføre, at ydelser, der er afhængige af udsendelsens varighed, vil blive udmålt efter den reelle udsendelseslængde. Her tænkes på kompetencetillægget samt leaverejser.

 

Hvordan bliver jeg kompenseret for mistet 1. leave?

Det er besluttet, at mistet 1. leave skal kompenseres med samme beløb som for mistet 2. leave. Dvs. ingen leave = dobbelt kompensation.

 

Hvordan skal arbejdsgiver forholde sig til de øvrige medarbejdere, hvis en medarbejder sygemeldes med COVID-19?

Arbejdsgiver bør kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed med henblik på at afklare, hvilke foranstaltninger der skal tages. Hvis sundhedsmyndighederne vurderer, at en eller flere medarbejdere skal hjemsendes i forebyggende karantæne, har disse medarbejdere ret til fuld løn under karantænen.

 

Skal jeg arbejde, hvis jeg er sendt hjem men ikke er syg?

Hvis en medarbejder ikke er syg, men alene er i forebyggende hjemmekarantæne, kan arbejdsgiver pålægge medarbejderen at arbejde hjemme, såfremt det er muligt for medarbejderen at varetage arbejdsopgaverne hjemmefra.

 

Kan COVID-19 anmeldes som en arbejdsskade?

COVID-19 vil i nogle tilfælde efter en konkret vurdering kunne anerkendes som arbejdsskade – enten som arbejdsulykke eller en erhvervssygdom. Almindeligt forekommende virussygdomme som for eksempel influenza kan normalt ikke anerkendes som en arbejdsskade.

For at kunne anerkende smitte med COVID-19 som arbejdsskade, skal det kunne sandsynliggøres, at personen har været udsat for en konkret smitte i forbindelse med arbejdet, eller at den smittede er udsat for en særlig risiko i forbindelse med sit arbejde. Det gælder for eksempel sundhedspersonale.

Hvis du er smittet med COVID-19 og mener, det er sket i forbindelse med dit arbejde, så skal det anmeldes som en arbejdsskade.

 

Kan jeg blive pålagt at afholde ferie eller afvikle friheder, når jeg er sendt hjem fra arbejde?

Ja, hvis du ikke kan arbejde hjemmefra eller ikke har nok arbejde til at fylde hele arbejdstiden.

I perioden 27. marts til 13. april 2020 havde parterne på statens område indgået en aftale om anvendelse af op til 5 feriedage, særlige feriefridage eller afspadsering under COVID-19. Hvis du har afholdt ferie efter den 13. april, så tæller det med i de 5 dage, og du kan ikke i perioden efter pålægges at afholde yderligere frihed ud over de 5 dage.

Efter 14. april forvaltes efter de normale arbejdstids- og ferieregler. Det betyder, at din nærmeste leder/chef kan varsle ferie og andre friheder til afholdelse. Varslingen af afviklingen skal ske i overensstemmelse med de almindelige varsler, der følger af reglerne for din ansættelse. Det betyder for eksempel, at hovedferien skal varsles med minimum 3 måneder.

Du kan godt pålægges afvikling af friheder på forskud, hvis du arbejder i en myndighed, hvor det var almindelig praksis inden hjemsendelserne i forbindelse med COVID-19. Det er din nærmeste leder/chef, der bestemmer hvor og hvornår, du skal afvikle friheder.

 

Kan jeg blive pålagt at afvikle friheder uden løn?

Du kan ikke blive pålagt at afvikle friheder uden løn i perioden.

 

Skal jeg stå til rådighed i de perioder, hvor jeg er pålagt afvikling af anden frihed end ferie?

Du skal som udgangspunkt ikke stå til rådighed og har ikke pligt til at være kontaktbar i den periode, hvor du afvikler friheder. Hvis din nærmeste leder/chef kontakter dig før eller under afvikling af friheder, kan denne dog godt bede dig om at afbryde afviklingen af friheder og pålægge dig at møde på arbejde, fuldstændig som normalt.

 

Hvad gør jeg, hvis jeg har planlagt ferie?

Du afvikler som udgangspunkt din ferie som planlagt.

Hvis du er syg, er det en feriehindring, og så har du krav på erstatningsferie i henhold til ferielovens regler.

Såfremt du varetager en kritisk stilling, kan din arbejdsgiver i henhold til ferielovens regler ændre tidligere fastsat ferie. Såfremt din planlagte ferie eller særlige feriedage bliver udskudt som følge af varetagelsen af kritiske opgaver, kan du få erstattet et eventuelt økonomisk tab som følge heraf. Allerede påbegyndt ferie eller særlige feriedage kan ikke afbrydes.

 

Hvad sker der, hvis jeg holder ferie i udlandet?

Forsvaret henstiller kraftigt til, at du ikke gennemfører rejser til destinationer, hvor Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til. Hvis du alligevel gør det, skal du blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst, eller indtil du kan fremvise en negativ test for COVID-19 fra et testcenter i Danmark. Du skal i denne situation aftale med nærmeste leder/chef, om du kan arbejde hjemmefra, eller om du skal afvikle friheder. Såfremt det ikke er muligt at arbejde hjemmefra eller aftale afvikling af friheder, vil de 14 dage i hjemmeophold være lovligt fravær, men du vil som udgangspunkt ikke have ret til løn.

 

Hvad hvis jeg bliver syg med COVID-19 under en ferie i udlandet?

Hvis du holder ferie i et af de lande, som Udenrigsministeriet har godkendt rejser til, er du syg med ret til løn.

Holder du derimod ferie i et af de lande, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til, vil sygefravær grundet COVID-19 som udgangspunkt medføre, at du ikke modtager løn under sygdom, da det betragtes som selvforskyldt sygdom.

 

Grundet COVID-19 er jeg ikke i stand til at afholde al min ferie og/eller min særlige ferie – hvad gør jeg?

Der er vedtaget en lov om udskydelse af ferie i forbindelse med COVID-19, som gør det muligt at udskyde ferie til kommende ferieår.

Det er muligt at udskyde ferie, som skulle have været afholdt i ferieåret 2019/2020 til afholdelse i det korte ferieår fra den 1. maj 2020 til den 31. august 2020. På tilsvarende måde kan du udskyde den ferie, som skal afholdes i det korte ferieår fra den 1. maj 2020 til den 31. august 2020 til afholdelse i den første ferieperiode efter den nye ferielov (dvs. til afholdelse senest den 31. december 2021).

  

I hvilke situationer kan ferie udskydes?

Din ferie kan udskydes, hvis den ikke kan afholdes grundet ”væsentlige, upåregnelige, driftsmæssige hensyn”.

Udskydelse af ferien kan enten ske ved aftale mellem en dig og din chef/leder eller ved din chefs/leders beslutning. Det kan derfor ikke ske alene efter dit ønske.

Den udskudte ferie skal holdes efter de regler, som gælder for dit ansættelsesforhold.

 

Hvad betyder det for mig, at ferien udskydes?

Hvis du har økonomiske tab som følge af, at ferien udskydes, er arbejdsgiver forpligtet til at erstatte disse efter ferielovens regler. Erstatningen vil være uafhængig af, om udskydelsen af ferien sker ved arbejdsgiverens ensidige pålæg eller efter aftale med dig.

 

Hvis du har ansættelsesretlige spørgsmål, der relaterer til Coronavirus COVID-19, så ring til konsulenterne i HOD. Hovednummeret er 33 15 02 33

 

 

 

2 kommentarer om "Rettigheder i Coronarelaterede sager"

 1. Casper Thaarup siger:

  Kan arbejdsgiver tvinge en til at bruge ferie eller omsorgstimer ved forebyggende karantæne?

  Ved lovligt forfald er der så tale om afvikling af friheder eller sygdom?

  1. Konsulent Steen Gøtsche siger:

   Hej Casper,
   Nej, det kan arbejdsgiver ikke. Jævnfør FPS vejledning i ansættelsesretlige spørgsmål i relation til COVID-19 fra 12. marts 2020:
   ”Allerede varslet ferie og afvikling af friheder gennemføres som planlagt. Hvis du ikke
   allerede har planlagt ferie og friheder, vil du ikke blive varslet om afholdelse af ferie eller
   afvikling af friheder.

   Såfremt du ønsker at afholde ferie eller andre friheder skal det ske efter aftale med nærmeste
   leder/chef.”

   Den tolkning er HOD enig i.

   Hvis lovligt forfald er, fordi du er syg, så skal du melde dig syg. Hvis det er, fordi du er sendt hjem af arbejdsgiver, er der hverken tale om afvikling af frihed eller sygdom. Så arbejder du hjemme, hvis det er muligt, og så registrerer du arbejdstid som normal tjeneste. Hvis du ikke kan arbejde hjemme, skal din normale arbejdstid registreres som tjenestefri med løn. I begge tilfælde vil din tjeneste være normopfyldende for dagen.

   Konsulent Steen Gøtsche

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *