Samtykkeerklæring

Generelle betingelser

 

Medlemskab

Når du melder dig ind i HOD accepterer du, at organisationen registrerer dine oplysninger. Det gør vi for at kunne varetage dine faglige interesser bedst muligt. Dette forhold gælder indtil dit medlemskab ophører.
Under dit medlemskab vil dine data blive brugt til internt arbejde og i forbindelse med enkeltsager (forhandling, personsager, arbejdsmiljøsager mv) kunne videregives til 3. part.

3. part kan f.eks. være Forsvarsministeriet, Personalestyrelsen, Hjemmeværnskommandoen, pensionsselskab, advokat, Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse m.fl.

 

Kontingent til HOD vil automatisk blive trukket via din løn og derved vil HOD medlemskab fremgå af din lønseddel.

 

Tillidsrepræsentanter, lokalafdelingsformænd og hovedbestyrelsen accepterer, at organisationen har kontaktoplysninger og portrætfoto på HOD’s hjemmeside.

 

Opbevaring af data

Dine data bliver opbevaret i et medlemsregister og dokument- og sagshåndteringssystem som ligger lokalt ved organisationen. Oplysninger behandles af organisationens ansatte.
Systemerne administreres og vedligeholdes af en betroet IT-konsulent.

 

Udmeldelse

I forbindelse med indberetning til SKAT og andre offentlige myndigheder, opbevarer HOD dine oplysninger indtil udgangen af det år, hvor HOD’s arkivpligt ophører.
Ved udmeldelse af organisationen vil dine data kunne blive brugt for udarbejdelse af statistiske og historiske oplysninger, men dette vil blive gjort i anonymiseret form.

 

Hvilke rettigheder giver Persondataforordningen mig?

  • Ret til at blive orienteret om indsamling/behandling og videregivelse af oplysninger til brug for elektronisk databehandling
  • Ret til at bede om indsigt om hvad der behandles elektronisk i forhold til mig.
  • Ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles elektronisk
  • Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende, eller på anden måde er behandlet i strid med lovgivningen

 

Lovgrundlaget:

  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU- persondataforordning 2016/679 af 27. april 2016)

 

Accept:

Jeg bekræfter hermed, at jeg er:

  • Indforstået med, at de nævnte dataansvarlige behandler de nævnte personoplysninger om mig, og med at oplysningerne kan videregives som anført ovenfor.
  • Gjort opmærksom på, at jeg kan klage over behandlingen af personoplysningerne til Datatilsynet, datatilsynet.dk.
  • Indforstået med at det er frivilligt at godkende denne samtykkeerklæring. Hvis jeg ikke godkender erklæringen, kan HOD kun behandle mine sager i yderst begrænset omfang og mit HOD kontingent kan ikke trækkes automatisk via min løn.

 

Undtagelse og opsigelse:

  • Hvis der er enkelte områder du ikke ønsker at give samtykke til, skal dette meddeles HOD via mail til hod@hod.dk.
  • Du kan til en hver tid tilbagekalde dit samtykke.

 

 

Du bliver mødt af Samtykkeerklæringen når du logger ind her på hjemmesiden eller du kan skrive til os på hod@hod.dk og bede om at få den tilsendt.

 

Print