Nyheder

01. Juli 2024

Nye aftaler om forvaltning af tilkaldevagt

FPS, HKKF, CS og HOD har indgået aftale om ny forvaltning af tilkaldevagt på lørdage, søn- og helligdage samt dage, der træder i stedet for. De er gældende med virkning fra 1. juli 2024.
Tekst: FPS, HKKF, CS, HOD

De eksisterende aftaler om tilkaldevagt for militært personel har en del år på bagen. Der er enighed parterne (FPS, HOD, CS og HKKF) imellem om, at tiden er løbet fra dele af den forvaltning, der har været praksis gennem årene.

 

Parterne har derfor indgået en aftale om ny forvaltning af tilkaldevagt på lørdage, søn- og helligdage samt dage, der træder i stedet for.

De nye aftaler er gældende med virkning fra 1. juli 2024 for alt personel under HOD, CS og HKKF aftaleområder.

 

Den nye aftale er indgået med henblik på, at

  • sikre 26 fridage i kvartalet jf. Statens arbejdstidsaftale,
  • give markant forenkling,
  • skabe ensartethed i forvaltningen,
  • skabe et tydeligt aftalegrundlag og ikke mindst
  • skabe større tilfredshed for de ansatte.

 

Det er en aftale som med til at forenkle et komplekst forvaltningsgrundlag, og hvor man som medarbejder vil optjene en helt ny type frihed og hvis det ikke er muligt at afvikle friheden kan den honoreres økonomisk. Aftaler betyder også at medarbejder ikke længere bliver modregnet 7,4 time ved en tilkaldevagt på en fridag.

 

Hvad går den nye aftale ud på?

Ved tilkaldevagt startende på lørdage, søn- og helligdage samt dage, der træder i stedet derfor, gives der ud over tilkaldevagttillægget en fridag for tilkaldevagten (FTV).

 

I forbindelse med tilskrivning af fridagen modregnes der ikke timer på kvoten for tjenesteomlægning.

 

Fridagen skal prioriteres planlagt til afvikling i optjeningskvartalet eller senest i det efterfølgende kvartal.

 

Fridagen er normopfyldende ved afvikling. Fridagens længde skal svare til længden af en beskyttet fridag (40/36 timer).

 

Ved aktivering i forbindelse med tilkaldevagten ydes præsterede arbejdstid ud over en FTV.

Kan fridagen for tilkaldevagt undtagelsesvis ikke afvikles senest i kvartalet efter optjeningskvartalet, honoreres fridagen som 7,4 timer gange medarbejderens individuelle timeløn (1:1).

 

Særligt for overenskomstansatte officerer

For overenskomstansatte officerer ydes tilkaldevagttillægget jf. overenskomstens § 18, stk. 5.

Overenskomstansatte officerer er omfattet af aftalen, idet der samtidigt er indgået aftale om fravigelse af Arbejdsmiljølovens Hviletidsbestemmelser. Det betyder, at overenskomstansatte officerer kan arbejde i indtil 10 dage mellem 2 fridage, og at hviletiden kan nedsættes til 8 timer jf. Statens arbejdstidsaftale.

Aftalen betyder også at overenskomstansatte officerer bliver omfattet af fridage til gode, men såfremt de ikke bliver afviklet kan erstatningsfridagene dog ikke honoreres økonomisk.

 

Implementering

FPS arbejder på at få aftalerne implementeret i DeMars. I overgangsperioden håndteres aftalerne manuelt af tidsadministratorerne.

 

Eksempler:

 

Ved tilkaldevagt på en lørdag, søndag eller helligdag eller en dag der træder i stedet derfor:

 

Tilkald uden aktivering:

Der gives fortsat 2 x tilkaldevagttillæg.

For overenskomstansatte officerer gælder, at de skal have 4,9 gange en timeløn

Der gives en normopfyldende fridag på en ny kvote ”Fridag for tilkaldevagt” (FTV).

FTV afspadseres i samme eller efterfølgende kvartal. Ikke afviklede FTV udbetales med 7,4 x timeløn.

 

Hvis MA ikke aktiveres, har det ingen indflydelse på normtimerne. MA kommer derfor ikke i minus, og “skylder” ikke timer.

 

Tilkald med aktivering:

Der gives fortsat 2 x tilkaldevagttillæg.

For overenskomstansatte officerer gælder, at de skal have 4,9 gange en timeløn

Der gives en normopfyldende fridag på en ny kvote ”Fridag for tilkaldevagt” (FTV).
FTV afspadseres i samme eller efterfølgende normperiode. Ikke afviklede FTV udbetales med 7,4 x timeløn.

Tilkaldes MA i forbindelse med tilkaldevagten medgår den præsterede tid som normtid (tjenesteomlægningstimer).

Tjenesteomlægningstimerne kan afvikles i normperioden. Ikke afviklede timer i normperioden medgår i merarbejdsberegningen.

 

Hvis MA aktiveres medgår timerne som normtimer. MA kommer derfor ikke i minus og “skylder” ikke timer, såfremt der ikke præsteres 7,4 timer.