-->

Nyheder

15. September 2022

Fælleserklæring: I Forsvaret passer vi på vores medarbejdere

Vi vil ikke acceptere krænkende adfærd. Forsvaret og de faglige organisationer har lavet en fælleserklæring om krænkelser.
Tekst: FKO, HKKF, CS og HOD

I FORSVARET PASSER VI PÅ VORES MEDARBEJDERE –

VI VIL IKKE ACCEPTERE KRÆNKENDE ADFÆRD

 

Forsvarets ledelse og de faglige organisationer ønsker i fællesskab at skabe fokus på, at vi sammen aktivt passer på hinanden og skaber et forsvar uden krænkende adfærd. Vi ønsker, at alle gør deres bedste for at styrke den gensidige tillid i Forsvaret. Medarbejderne i Forsvaret skal opleve, at de bliver taget alvorligt, og at der sker handling, hvis de har været udsat for en krænkende handling. Ligeledes skal medarbejderne have tillid til, at alle parter bliver behandlet ud fra de samme retningslinjer. Herunder, at den enkeltes retssikkerhed overholdes.

 

Krænkende adfærd kan være flere typer af grænseoverskridende opførsel – både af seksuel karakter, men også mobning, diskrimination, chikane og anden intimiderende adfærd. Der er nultolerance overfor krænkende adfærd, hvilket betyder, at krænkende adfærd ikke accepteres, og at ingen sager må ligge uberørt. Som ledelse og som repræsentanter for medarbejderne tager vi skarp afstand fra enhver form for krænkende handling. Hvad enten den er fysisk eller verbal.

 

I Forsvaret løser vi opgaver, der giver danskerne sikkerhed. Vi er internt afhængige af hinanden, og tillid er altafgørende. Den tillid undergraves, når en kollega eller en overordnet overskrider grænserne for accepteret opførsel. Krænkelser i Forsvaret har store konsekvenser på det personlige plan, men også for vores militære opgaveløsning. Svækket tillid mellem kolleger og over- og underordnede skader vores evne til at håndtere en presset situation, hvor vores succes – og ultimativt vores overlevelse – afhænger af, at vi stoler 100 procent på hinanden, samarbejder og har hinandens ryg.

 

Forsvarets ledelse og de faglige organisationer ønsker i fællesskab at skabe fokus på, at vi sammen aktivt passer på hinanden og skaber et forsvar uden krænkende adfærd. Hvor man respekterer hinanden og hinandens grænser.

 

Der skal en større forebyggende indsats til. Samtlige chefer, ledere og medarbejdere i Forsvaret vil blive undervist i, hvordan de skal håndtere krænkelsessager, og ligeledes skal samtlige medarbejdere i Forsvaret være bekendt med, hvordan sager vil blive håndteret. Vi vil derfor fokusere på forbyggende træning og dialog, således at alle klædes på med viden og opmærksomhed, der kan medvirke til at krænkende adfærd undgås. Der implementeres et case-baseret træningsforløb, hvor chefer, ledere og medarbejdere præsenteres for anonymiserede sager fra den virkelige verden med henblik på dialog og diskussion.

 

Der skal en mere kompetent udøvelse af handlepligten til. Der er indført tydelige og konkrete redskaber for den lokale ledelse til at håndtere sagerne værdigt, ensartet og i overensstemmelse med retningslinjer og lovgivning på området. Dermed er der skabt klare retningslinjer således, at den enkelte medarbejder kan tage et aktivt ansvar for og være opmærksom på både forebyggelse og handling i hverdagen.

 

Sidst, men ikke mindst, indføres skærpede sanktioner overfor alle medarbejdere, der begår krænkelser. Det betyder fx, at krænkelser i alvorlige tilfælde som udgangspunkt kan være afskedigelsesgrund. Chefer og ledere forventes at agere i overensstemmelse med Forsvarets værdigrundlag og at være deres særlige ansvar bevidst i forhold til handlepligt i sager om krænkende adfærd. Derfor vil manglende efterlevelse af handlepligten ligeledes kunne få ansættelsesretlige konsekvenser.

 

Forsvaret skal være en tryg arbejdsplads for alle.

 

PDF

 

 

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *