Nyheder

16. Februar 2024

Gode råd inden udstationering

Hvis du skal udstationeres til tjeneste ved en udenlandsk myndighed eller går med tanker om det, skal du gøre dig overvejelser, som ikke umiddelbart vedrører din ansættelse, men vilkårene som du og dine medrejsende familiemedlemmer skal leve under.

Udstationering dækker i denne forbindelse over, at du selv eller du og din familie får ny bopæl i udlandet i nærheden af den myndighed, hvor du skal forrette tjeneste under udstationeringen.

 

Der er altid god hjælp at hente hos kolleger, der allerede er udstationerede ved den myndighed, hvor du selv skal forrette tjeneste.

 

Det er ikke alle nedenstående punkter, der passer på tjeneste ved Arktisk Kommando (AKO). HOD vil opfordre til, at du kontakter kollegaer ved AKO for at høre nærmere om vilkårene for ophold i Grønland.

 

ØKONOMI

Der er stor forskel på at håndtere penge i Danmark og i udlandet. Bankforretninger og oprettelse af konti i lokale banker kan være meget omstændeligt, når man lige er ankommet til et nyt land. Selv om der er fælles regler for bankvirksomhed i EU, kan det stadig godt være besværligt, og efter at Storbritannien er trådt ud af EU, er det blevet meget omstændeligt af oprette konti i banker der. Overførsel af penge mellem lande og investeringsrådgivning er områder, hvor regler om hvidvaskning gør det svært at overføre penge mellem egne konti i forskellige lande.

STATUS

Når du er udstationeret, skal du registreres som ”statsudsendt” ved din kommune. For at blive korrekt registreret hos folkeregisteret skal medarbejderen anvende den skrivelse, som Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse udarbejder. Det anbefales, at man møder personligt op hos kommunens borgerservice gerne sammen med alle de familiemedlemmer, som skal omfattes af udstationeringen.

 

Når man har status som statsudsendt, må man ikke have adgang til sin bolig i Danmark. Dvs. at boligen skal enten være udlejet eller solgt. Hvis man fortsat har adgang til sin bolig i Danmark, enten fordi den står tom eller familien fortsat bor i boligen, forbliver man registreret på den hidtidige bopæl.

 

Hvis du skal fra Grønland videre til en udstationering i udlandet, er det vigtigt, at du får et kortvarigt ophold med adresse i Danmark inden udstationeringen. Hjemmestyret har ikke mulighed for at ændre din status til ”statsudsendt”, det er alene forbeholdt folkeregisteret i Danmark.

 

Børn, som bliver myndige under udstationeringen, vil blive registreret som ”udrejst” på tidspunktet. Det kan have betydning for offentlige ydelser, hvis barnet igen tager ophold i Danmark.

Hvis du har adresse i udlandet, har du kun stemmeret til danske valg, hvis du bliver registreret på valglisten i den kommune, du fraflytter. Samtidig med at du meddeler flytning til udlandet, kan du bede om at blive registreret på valglisten for dermed at have muligheden for at stemme til danske valg. Hvis du ønsker det på et senere tidspunkt, skal du søge om det ved din tidligere kommune. Det kan være en langstrakt affære, så du skal søge i god tid inden et kommende valg. Det nemmeste er klart at registrere sig straks ved fraflytning.

Der er ikke mulighed for at stemme til EU valg hvis du bor i Grønland, da Grønland ikke er medlem af EU. Og ved danske folketingsvalg kan du kun stemme på de kandidater, som stiller op i Grønland.

 

Som statsudsendt har du stadig det gule danske sundhedskort, men skal anvende sundhedsvæsnet i det land, hvor du er udstationeret.  Det gælder også resten af den medrejsende familie, som også skal anvende det lokale sundhedsvæsen. I er ikke omfattet af betalt hjemrejse, hvis I ønsker at få behandling i Danmark. Arbejdsgiver kan vælge at tage dig hjem til behandling ved det danske sundhedsvæsen, hvis der er et tjenstligt behov for det. Ved medicinsk behandling i udlandet kan man ikke efterfølgende anvende det danske patientklagesystem, hvis der er fejl i behandlingen.

FORSIKRING

Generelt tegner arbejdsgiver en forsikring, som gælder for udstationeringen, men du skal selv undersøge om den gælder hele husstanden – f.eks. børn, der bliver myndige i udstationeringsperioden. Hvis nogen fra husstanden rejser tilbage til Danmark eller tager udlandsophold væk fra husstanden, dækker forsikringen ikke, og der skal tegnes en separat forsikring.

 

Du skal også være opmærksom på at dine eksisterende forsikringer vil ophøre med at dække, når du bor i udlandet i mere end et år. Du skal tale med dit forsikringsselskab og høre hvilke muligheder der er for dækning.

 

Vær opmærksom på, at boligstandarder i udlandet er anderledes end i Danmark, og i visse lande er du ikke så godt juridisk stillet som lejer, som du er vant til i Danmark, så skru lidt ned for forventningerne og se dig godt for. Der er god hjælp at hente ved den nationale repræsentation i forhold til at finde et passende lejemål.

PENSION

Hvis den medrejsende partner ikke har beskæftigelse under udstationeringen, yder Forsvaret en kompensation ved at indbetale et beløb på en pensionskonto hos Velliv. Husk du skal selv søge om denne ægtefællepension, inden udstationeringen begynder.

 

Den medrejsende partner kan også opleve at stå i en situation, hvor vedkommende ikke længere er omfattet af dagpengesystemet, hvis udlandsopholdet er af længere varighed. Hvis der er mulighed for at få orlov fra den medrejsende partners danske arbejdsplads, kan det være en god måde at sikre beskæftigelse, når man kommer hjem efter udstationeringen.

UDDANNELSER

Uddannelsesmulighederne er ikke altid de samme som i Danmark. Derfor kan det være, at uddannelsessøgende børn må rejse til Danmark i løbet af udstationeringsperioden for at gå på den ønskede uddannelse. Der er mulighed for delvis ”hjemflytning”, hvor arbejdsgiver betaler for flytning af barnet.

Hjemflytning af familiemedlemmer kan have betydning for resten af familien, da ændringer i familiens størrelse kan betyde, at man skal flytte til en mindre bolig. Der er oplysningspligt om ændringer i familiens størrelse, da det både har betydning for udstationeringstillæggets størrelse og størrelsen på den bolig, som anvises.

Uddannelser i udlandet kan være svære at få meriteret i forhold til det danske uddannelsessystem, så det er vigtigt at få dokumenteret udenlandske uddannelser, for at kunne indgå på rette niveau, når barnet genoptager sit uddannelsesforløb efter udstationeringen.

Grundlaget for udstationering

Grundlaget for udstationeringer findes i FPSBST 566-2 ”BESTEMMELSE OM UDETILLÆG OG ØVIGE FORHOLD I FORBINDELSE MED UDSTATIONERING FOR MEDARBEJDERE UDSTATIONERET UNDER FORSVARETS UDETILLÆGSORDNING”.

Den kan kun findes på FIIN.

 

Selv om størstedelen af de ovennævnte punkter er generelle, er der andre forhold for ansættelser som tidligere nævnt ved Arktis Kommando, samt ved FN i New York og EU Militære Stab. Du kan kontakte HOD, hvis du har spørgsmål til disse ansættelser.

 

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *