Nyheder

25. Oktober 2019

Ændring af personelloven

Efter ændringen af Personelloven er der forvirring om, hvornår tidligere militært tjenestegørende kan blive indkaldt.
Tekst: Morten B. Nielsen, sekretariatschef

Den tidligere regering med daværende forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen valgte at ændre Personelloven af 2006, således at det fremover er muligt at indkalde tidligere militært personel til tjeneste, såfremt der er behov under kriser og krig.

 

Ligeledes gav ændringen mulighed for at etablere mobiliseringskompagnier, som bemandes med hjemsendte værnepligtige og hjemsendte kvinder på værnepligtslignende vilkår. Disse kan indkaldes med pligt til at forrette tjeneste indenfor en periode af fem år efter hjemsendelse.

 

Formålet med ændringen af Personelloven er at styrke Forsvarets evne til at bidrage til Danmarks sikkerhed ved mobilisering.

 

Ændringen trådte i kraft 30. marts 2019, og den omfatter alle, der er ansat eller ansættes i Forsvaret efter vedtagelsen i Folketinget. Allerede ansatte kan dog anmode om fritagelse for pligten såvel nu som senere.

 

HOD får spørgsmål om, hvornår en officer kan blive (gen)indkaldt efter lovændringen. Svaret finder HOD i bemærkningerne til loven, hvoraf det fremgår at ”krig” defineres som tilfælde, hvor danske styrker i eller udenfor riget er i væbnet konflikt, mens ”andre ekstraordinære forhold (krise)” er en truende situation, hvor statens handlefrihed og sikkerhed er under åbenbar militær trussel. Når det drejer sig om ”katastrofetilfælde” forstås større katastrofer og ulykker, herunder også følger af krigs- og terrorhandlinger.

 

HOD mener

Ud fra lovbemærkningerne og det forhold, at det drejer sig om mobilisering, tolker HOD det således, at en tidligere militært tjenestegørende ikke kan indkaldes til almindelig udsendelse i mission eller anden form for daglig tjeneste. For at der lovmedholdeligt kan indkaldes til krig eller krise, skal der være et øget beredskab og mobilisering med henblik på at sikre statens eksistens.

 

Når det gælder indkaldelse til katastrofetilfælde, synes forholdet at være mere flydende, da større katastrofer og ulykker ikke er defineret i omfang, men også her skal der være tale om egentlig mobilisering.

Ændringen af Personelloven giver ikke mulighed for, at tidligere tjenestegørende officerer indkaldes til vedligeholdende tjeneste eller anden tjeneste.

 

Lovændringen har været i høring ved personelorganisationerne, og HOD har valgt ikke at afgive bemærkninger. HOD mener, at udviklingen er naturlig og rimelig set i lyset af den generelle politiske udvikling i verdenssamfundet.

 

Alle berørte har enten fået eller vil få en meddelelse via deres e-Boks.

 

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *