-->

Går du snart på pension?

1. Ferieforhold i forbindelse med pensionering og forudgående sygefravær.
Tjenestemænd følger ferielovens almindelige regler om udbetaling af 12 1/2 pct. feriegodtgørelse for tilgodehavende ferie. Tjenestemænd kan således ikke afholde al optjent ferie inden fratræden med egenpension, men alene den ferie, der efter de almindelige regler er afviklingsmodent.

 

Ved fratræden afregnes tilgodehavende Særlig feriedage kontant til den ansatte, medmindre dagene efter aftale overføres til en ny ansættelsesmyndighed.

 

Kontant godtgørelse for særlige feriedage udgør 1/2 pct. pr. dag af de løndele, der indgår i beregningsgrundlaget for feriegodtgørelse i forbindelse med fratræden.

 

2. Delpension
Loven om delpension gælder bl.a. for alle lønmodtagere, herunder pensionerede tjenestemænd der i alderen 60-65 år nedsætter deres arbejdstid, men som fortsætter i andet ansættelsesforhold.

Der henvises til loven, som findes på www.retsinfo.dk

 

3. Pensionsalder og beløb
Pensionsalderen, der max. kan udgøre 37 år, beregnes ved pligtig afgangsalder efter det fyldte 60. år efter Tjenestemandspensionslovens § 1 og § 17, som fastsætter, at personel, der afskediges ved det 60. år eller senere, får pensionsalderen fastsat på grundlag af den tjenestealder, som tjenestemanden ville have opnået ved tjeneste indtil 70 års alderen. Pensionsalderen kan således forhøjes med indtil 10 år.

 

Såfremt afskedsalderen er fastsat til 52 år eller 55 år, optjenes pensionsalderen dobbelt de sidste 5 år inden afsked.

 

Pensionsbeløbet beregnes efter det skalatrin, den pågældende har på afskedigelsestidspunktet. Dette fremgår af den seneste lønseddel.

 

I tilfælde, hvor man har har hjemmeværende børn under 21 år, ydes børnepensionstillæg efter Tjenestemandspensionslovens § 14.

 

4. Forsvarsministeriet har nu beregnet din pension
Første udbetaling af pension finder sted den sidste hverdag (bankdag) i afskedigelsesmåneden. Pensionen, der udbetales af Økonomistyrelsen vil normalt blive anvist til disposition den sidste hverdag (bankdag) i måneden.

 

5. Hva’ med skatten?
I tilfælde, hvor man overgår til pension uden at have lønindtægt, delpension eller efterløn, kan der være ubetinget behov for en ændring af forskudsangivelsen til Skattevæsenet.

 

Som hovedregel kan det betale sig først at indsende ny forskudsangivelse, når den sidste regulære månedsløn er modtaget. Derved tilpasses såvel indkomstforhold som fradrag til de eksakte forhold i den resterende del af skatteåret.

 

6. Efterløn – kun for medlemmer af A-kasse
Efterløn er et tilbud om at kunne forlade arbejdsmarkedet som 60/62 årig og være sikret en indtægt til folkepensionsalderen ved det 65/67 år.

 

Efterlønsordningen er en udbygning af arbejdsløshedsforsikringen. Derfor er det kun medlemmer af anerkendte A-kasser, der under visse betingelser kan få efterløn.

 

Den enkelte A-kasse har pligt til at orientere egne medlemmer om ordningen.

 

7. Penge, der kan frigives
Lønmodtagernes Dyrtidsfond der blev oprettet den 1. april 1980, forvalter de såkaldte indefrosne dyrtidsportioner, som staten indbetalte til ATP i perioden 1. september 1977 til 31. august 1979.

 

Lønmodtagere, der har indestående i fonden, og som modtager tjenestemandspension, kan få beløbet, der forrentes til udbetalingsdagen, udbetalt ved overgang til at oppebære egenpension efter de for statens tjenestemænd gældende regler.

 

Ved udbetaling betales afgift i henhold til pensionsbeskatningsloven med 25% af saldo pr. 31. december 1979 og 40% af restbeløbet.

 

NB! Indestående beløb giver et ret højt renteafkast.

 

8. Udbetaling og afgiftsberigtigelse af kapitalpension og opsparing i pensionsøjemed.
Opmærksomheden henledes på Pensionsbeskatningslovens §§ 25, 26 og 28, der bl.a. fastsætter følgende:

 

Af kapitalforsikring i pensionsøjemed og opsparing i pensionsøjemed svares en afgift på 40%:

 

  • Ved udbetaling til ejeren efter det fyldte 60. år eller den lavere pensionsalder, der måtte være godkendt af Ligningsrådet.
  • Ved udbetaling til ejeren efter indtruffen invaliditet, som berettiger ejeren til at oppebære højeste eller mellemste førtidspension efter reglerne i lov om social pension eller til at få forsikringssummen udbetalt i medfør af policens bestemmelser om udbetaling ved invaliditet.
  • Ved ejerens død.
  • Ved udbetaling til en frasepareret eller fraskilt ægtefælle eller eventuelle begunstigede efter dennes død, når ordningen er udloddet til ægtefællen og udbetales i overensstemmelse med udbetalingsvilkårene.

 

9. Husk at kontrollere
Ønsker du at kontrollere din pension, henviser HOD til hjemmesiden: www.pensionsinfo.dk hvor du kan kontrollere oplysningerne løbende.

 

10. Efter afsked
Husk at kontrollere, om der udbetales særlig feriegodtgørelse i måneden efter din afsked.

 

11. Våbentilladelse
I følge Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 712 af 28. august 1995, § 10, kræves der tilladelse til at opbevare våben i hjemmet. Dette gælder for bl.a. skarpe våben, eller stikvåben, hvis klinge overstiger 12 cm.

 

Tilladelse til at besidde og opbevare ovennævnte våben indhentes ved at indsende ansøgning til myndighederne.

Ansøgningsskema kan printes ud på www.politi.dk/blanketter.

 

Bemærk at uanset om du ha våbentilladelse og/eller bærer uniform, så er det forbudt at færdes med et blankvåben, når det ikke er beordret tjeneste.

 

12. Folkepension
Såfremt du ikke automatisk modtager ansøgningsskema fra kommunen til brug ved udbetaling af folkepension, må du selv rette henvendelse til Socialforvaltningen et par måneder før du opnår folkepensionsalder, da kommunernes procedurer ikke er ens.

 

13. Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)
ATP kan tidligst udbetales fra tidspunkt for folkepension, hvor blanket til ansøgning automatisk udsendes fra ATP. Vælger man ikke at søge sin ATP ved folkepensionsalderen men senere, forhøjes årspensionen løbende i fem år.

 

Ved dødsfald sender ATP automatisk blanket til efterlevende ægtefælle, hvis betingelserne er opfyldt

 

Ved samliv er det en betingelse for udbetaling af ATP til efterlevende, at ATP er skriftligt oplyst om samlivet FØR samleveren afgår ved døden. Det vil sige, at den efterlevende er indsat som begunstiget i den afdødes ATP.

 

Udbetaling til efterlevende sker som et engangsbeløb.

 

Børneydelse.
Der udbetales et éngangs beløb til børn under 21 år efter ATP-medlemmer, som er født den 1. juli 1925 eller senere.

 

Løbende pensionsudbetalinger er almindelig skattepligtig indkomst, mens éngangs beløb er belagt med 40% afgift, der træder i stedet for almindelig indkomstskat.
Forudsætningen for at der udbetales ATP til den efterlevende og eller børn er, at den afdøde har indbetalt til ATP i mindst to år og at den samlede indbetaling svarer til den fulde ATP-sats i to-års perioden.

 

14. Passivt medlem af HOD
Medlemskab af HOD – aktivt eller passivt – er en forudsætning for deltagelse i gruppeforsikringsordningen.

 

Aktive medlemmer, der afskediges fra forsvaret fortsætter automatisk som passive medlemmer af organisationen og evt. forsikringer fortsætter også.

 

Hvis du på et senere tidspunkt ønsker at ændre din forsikringsmæssige status, herunder bringe forsikringsdeltagelsen til ophør, anmodes du om skriftligt at meddele HOD dette.

Forsikringen ophører automatisk med udgangen af den måned, hvori du fylder 70 år.

 

Print