-->

Forretningsorden

Godkendt på hovedbestyrelsesmøde den 4. januar 2018

1.Hovedbestyrelsen er organisationens ansvarlige politiske ledelse, jf. vedtægternes § 16.

 

2. Formanden handler og forhandler på organisationens vegne med baggrund i de politiske drøftelser gennemført i hovedbestyrelsen.

 

3. Hovedbestyrelsens møder afholdes normalt 11 gange om året. Herudover kan afholdes ekstraordinære møder efter formandens bestemmelse. Ekstraordinært møde skal endvidere afholdes, når mindst 3 medlemmer fremsætter anmodning herom med angivelse af dagsorden.

 

4. Indkaldelse til møde med angivelse af dagsorden udsendes af sekretariatet normalt senest 8 dage før mødets afholdelse.

 

Dagsorden (fast) for hovedbestyrelsens møder er således udformet:

 

  1. Formandens indledning
    A. Godkendelse af dagsorden
    B. Væsentlige aktiviteter siden sidst og i nærmeste fremtid
  2. Orientering om sager af fælles interesse fra værnsformændenes deltagelse i KSU/CSU
  3. Sekretariatet orienterer om sager af principiel karakter fra den seneste periode
  4. Politiske drøftelser efter særlig plan (hovedvægt)
  5. Emner til kommende møder
  6. Eventuelt

 

Sager, som hovedbestyrelsesmedlemmer ønsker behandlet på mødet, og som ikke i forvejen er optaget under foregående møders pkt. 5, skal være formanden i hænde senest 10 dage før mødet.

 

Der udsendes materialer til underbygning af drøftelse og konklusion inden mødet.

 

På hovedbestyrelsens seminar¹ året inden et valgår, drøftes emner til optagelse i det følgende treårige handlingsprogram.

 

5. Formanden leder hovedbestyrelsens møder. I tilfælde af formandens forfald overtager stedfortrædende formand.

 

6. I hovedbestyrelsens møder deltager desuden sekretariatschefen, pressechefen og en referent. Herudover deltager sagsbehandlerne, såfremt de ikke er optaget andetsteds.

 

7. Medlemmer, der er forhindret i at give møde, meddeler dette til sekretariatet senest mandagen før mødet.

 

Såfremt et medlem er forhindret i deltagelse i hovedbestyrelsens arbejde i en periode på mere end tre måneder, indkaldes suppleant for denne i perioden i et samarbejde mellem værnsformand og sekretariat. Under fraværet modtager det ordinære medlem ikke honorar for hvervet, idet dette overføres til den indkaldte suppleant.

 

8. Der udfærdiges udkast til mødereferat, der lægges på hjemmesiden til hovedbestyrelsesmedlemmer. Senest 8 dage efter modtagelsen skal eventuelle rettelser være meddelt til referenten, der herefter foranstalter referatet lagt på hjemmesiden for alle medlemmer.

 

9. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 10 medlemmer er mødt, her iblandt formanden eller stedfortrædende formand. Sager afgøres ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

¹Gennemføres normalt i første halvår

Print