Nyheder

22. December 2023

Mød din værnsformand, Søværnet

HOD’s hovedbestyrelse består af 19 personer valgt af repræsentantskabet blandt de aktive medlemmer. Fem af dem er såkaldte værnsformænd. Kommandørkaptajn Thomas Vestergaard er værnsformand for Søværnet.
Foto: Kommandørkaptajn Thomas Vestergaard er 56 år. Han er chef for Sikkerheds- og Kvalitetssektionen i FMI. Foto: Sara Skytte
Tekst: Thomas Vestergaard , værnsformand, Søværnet

Artikel bragt i Officeren, oktober 2023.

 

Det skal være noget helt særligt at være officer – og det skal være attraktivt!

Kombinationen af det særlige og attraktive er i sig selv fastholdende – spørgsmålet er hvordan. Først og fremmest er der behov for, at officeren i rollen som leder får bedre muligheder og værktøjer, som kan bruges i vedkommendes ledelsesopgave for at skabe gode vilkår samt bidrage til fastholdelse af ikke bare officerer, men soldater og medarbejdere i hele Forsvaret.

 

Hvorfor gik du ind i fagforeningsarbejde?

 

Jeg kommer fra en familie, hvor det at engagere sig, forholde sig til omverdenen samt forsøge at påvirke den er en selvfølge. Både i folkeskolen, på officersskolen og videre frem har jeg været ”tillidsmand” og forsøgt at påvirke omgivelserne til at få de bedst mulige løsninger og vilkår.

 

På officersskolen og efterfølgende i lokalafdelingen ved 2. ESK i Korsør var jeg aktiv i det lokale bestyrelsesarbejde. I starten af nullerne blev jeg opfordret til at stille op til hovedbestyrelsen for Søværnet, bl.a. for at repræsentere den yngre del af officerskorpset.

 

Hvad laver du i rollen som værnsformand for Søværnet?

 

Helt generelt oplever jeg som værnsformand for Søværnet, at hovedparten af opgaverne overvejende relaterer sig bredt for Forsvarets officerskorps.

 

Jeg bruger megen tid på at følge Forsvaret, lytte til mine officerskolleger samt til hovedbestyrelsen for at være opdateret på, hvad der fylder og er vigtigt for officererne generelt i hele Forsvaret og i Søværnet. Jeg forsøger at danne mig et generelt blik over officerernes vilkår for at kunne arbejde med input til nye aftaler, overenskomster, HR-tiltag, forlig, samarbejdsudvalg m.m.

 

Denne viden bruger jeg også, når jeg repræsenterer Søværnets officerer for HOD i Søværnets Koordinerende samarbejdsudvalg. I rollen som værnsformand for Søværnet er jeg særligt opmærksom på søofficerernes vilkår. Det kan være ydelsesområdet, det kan være HR- tiltag, som umiddelbart kan virke hensigtsmæssige i store dele af Forsvaret, men i Søværnet fordi for eksempel sejladsmønstre skal tilpasses for at give den ønskede effekt.

 

Ud over rollen som værnsformand for Søværnet er jeg også stedfortrædende formand for HOD og træder til, hvis formanden har forfald.

 

Foto: Sara Skytte
» HOD skal arbejde for at sikre de bedst mulige ansættelsesvilkår, men også have øje for tiltag, som kan skabe bedre vilkår for, at officerer kan løse deres ledelsesopgave på bedst mulig vis og dermed bidrage til at fastholde Forsvarets medarbejdere «,
Thomas Vestergaard

Hvad er de største udfordringer for officerskorpset på dit eget område, som du ser lige nu?

 

Den største og mest presserende udfordring for officerskorpset er fastholdelse af officerer. Denne udfordring er samtidigt en grundlæggende forudsætning for opbygningen af Forsvaret. Tilsvarende er fastholdelsen af medarbejdere i hele Forsvaret også et grundlæggende parameter for opbygningen af Forsvaret, men også for at fastholde officerer. Og sådan går det hele jo i ring.

 

Fra dialog med officerskorpset er det min helt klare opfattelse, at et primært vilkår for fastholdelse af officerer er Forsvarets generelle evne til at sikre rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Det kan samlet benævnes ”vilkår for ledelse”, som omfatter de rammer, muligheder, værktøjer etc., som officeren har til at udføre sin ledelsesopgave.

 

Ingen officerer trives med og kan fastholdes i et job, hvor der mangler medarbejdere. De medarbejdere, du har, er udlånt til andre enheder, opgaven du skal løse, hænger ikke sammen med de ressourcer, du har til rådighed. Du skal endvidere sidemandsoplære din afløser uden selv at have tilstrækkelig uddannelse og erfaring. Det gider ingen i længden.

 

Samlet set er fastholdelsesudfordringen og vilkår for ledelse de største udfordringer, og der findes ingen lette løsninger. Vi kender kun oplægget til HR-politikken, men vi kender endnu ikke resultatet. Jeg forventer, at HR-politikken bidrager til fastholdelse af officererne, men også styrker vilkårene for officerernes ledelsesopgave.

 

Foto: Sara Skytte

Hvad er så det vigtigste at have fokus på i dit HOD-arbejde?

 

Jeg vil have fokus på, at HOD skal arbejde for at sikre de bedst mulige ansættelsesvilkår, men også have øje for tiltag, som kan skabe bedre vilkår for, at officerer kan løse deres ledelsesopgave på bedst mulig vis og dermed bidrage til at fastholde Forsvarets medarbejdere.

 

Et andet fokusområde med lidt længere sigt er ansættelsen af officerer som henholdsvis tjenestemænd og overenskomstansatte officerer. Der er en række forskelle mellem de to ansættelsesformer, som ikke er hensigtsmæssige. Forskydningen hen mod overenskomstansatte officerer er godt i gang. HOD skal derfor arbejde på at udligne forskellene, inden der kommer unødig balance med de to ansættelsesformer.

» Selvom opgaverne for medlemmerne spænder bredt, er udfordringerne ofte de samme. Det betyder, at fællesskaber i HOD kan finde løsninger, som tilgodeser medlemmerne som helhed. Det arbejde synes jeg er meget spændende - og til tider udfordrende. Men når det lykkes, er det meget tilfredsstillende. «,
Thomas Vestergaard

Hvilke forhåbninger har du til overenskomstforhandlinger 2024?

 

Jeg forventer, at HOD’s resultat ved OK 2024 kommer til at minde meget om resultaterne fra de seneste overenskomstforhandlinger.

Det betyder så, at jeg forventer, at afgørende og større forbedringer for officerskorpset skal findes i regi af de kommende HR-tiltag. Her vil HOD være klar til gå i dialog med arbejdsgiver om løsninger, der kan bidrage til de nødvendige forbedringer af vilkårene for at fastholde officererne men også Forsvarets øvrige medarbejdere og dermed (gen)opbygningen af Forsvaret.

 

Hvad er det mest spændende ved dit HOD-arbejde?

 

Arbejdet i HOD – og særligt arbejdet i hovedbestyrelsen – giver et enormt indblik i de stærke ressourcer og den mangfoldighed, HOD’s medlemmer bidrager med til opgaveløsningen i værnene og Beredskabsstyrelsen. Selvom opgaverne for medlemmerne spænder bredt, er udfordringerne ofte de samme. Det betyder, at fællesskaber i HOD kan finde løsninger, som tilgodeser medlemmerne som helhed. Det arbejde synes jeg er meget spændende – og til tider udfordrende. Men når det lykkes, er det meget tilfredsstillende.

 

Jeg har arbejdet i hovedbestyrelsen i mange år og har derfor opbygget et stort og stærkt tillidsbaseret netværk. Det er også med til at gøre arbejdet spændende, og det giver mulighed for at løse mange udfordringer på forkant.

 

Hvordan arbejder du sammen med dit værn om at løse udfordringerne?

 

Lokalafdelingerne i Søværnets struktur og søværnsgruppen i hovedbestyrelsen er det netværk, jeg rækker ud til, når der er udfordringer, der har specifikt med Søværnet at gøre. Gruppen samles ved behov på det årlige tillidsrepræsentantseminar samt til et decideret værnsmøde, typisk i foråret.

 

BLÅ BOG

Thomas Vestergaard

Kommandørkaptajn, 56 år

 

Uddannet som teknisk officer fra Søværnets Officersskole 1998. Gennemført Videreuddannelsestrin II/L ved Forsvarsakademiet 2007.

 

Thomas Vestergaard startede sin karriere i Søværnet i 1985 som elektronikmekaniker-lærling. I perioden sejlede han torpedobåde af Willemoes-klassen. Herefter blev det til sergentuddannelse med efterfølgende tjeneste ved Søværnets Mobil Logistik-enhed.

 

I 2007 blev det tekniske skiftet ud med HR-området og tjeneste ved FPS i personalestrategiskafdelingen, og efter nogle år var det igen tid til operativ tjeneste ved 2. Eskadre som teknikofficer ved fregatten Absalon og fregatterne af IVER-klassen. I perioden var der tillige INTOPS-piratjagter i Aden-bugten.

 

Herefter fortsatte karrieren ved Forsvarets Hovedværksteder med udvikling af Forsvarets vedligeholdelsesstruktur og fra 2015 i Værnfælles Forsvarskommando med opgaver relateret til styring af Forsvarets vedligeholdelsesstruktur og forligsarbejde. I 2017 skiftede Thomas Vestergaard til FMI som chef for en digitaliseringssektion, og i 2021 blev han chef for sikkerheds- og kvalitetsafdelingen i FMI og udnævnt til kommandørkaptajn.

Kontakt

Hvordan får man fat i dig?

 

Jeg får en del henvendelser i min dagligdag i FMI i Ballerup, men jeg kan altid træffes på telefon 2541 5987 og mail.

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke vises. Påkrævede felter er markerede *