Log in på Mit HOD:

Gruppelivsforsikring for tjenestemænd

Forsikringsoversigt for månedslønnede ansatte i staten og statsinstitutioner (tjenestemænd, tjenestemænd på ridighedsløn/ventepenge, tjenestemandslignende ansatte, overenskomstansatte)

 

Forsikringssum

Forsikringssummen udbetales ved gruppemedlemmets død, hvis dødsfaldet indtræffer inden udgangen af den måned, hvori pågældende fylder 70 år.

 

Summen udbetales til dine nærmeste pårørende med mindre andet er aftalt og udgør nedennævnte beløb.

 

  • Til og med det fyldte 70. år: Forsikringssum 425.000,- kr.
  • Til børn under 21 år udbetales 30.000,- kr. til hvert barn
  • Fyldt 70 år: Forsikringssum 0 kr.

 

 

Forsikringen ophører ved udgangen af den måned, hvori pågældende fratræder sin ansættelse eller senest ved udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år.

 

 

Visse kritiske sygdomme:

  • Til og med det fyldte 70. år: Forsikringssum 150.000,- kr.
  • Børn før det fyldte 18 år, ved visse kritiske sygdomme  50.000,- kr.

 

Hvilke kritiske sygdomme der er dækket samt diagnosekrav, kan du læse mere om i forsikringsbetingelserne på www.fg.dk

Der fratrækkes den udbetalte forsikringssum ved kritisk sygdom i en eventuel senere udbetaling af forsikringssum ved død, hvis du dør inden 3 måneder efter, at diagnosen ved kritisk sygdom er stillet.

 

Præmiefri dækning ved sygdom/ulykke
Udtræder du af gruppelivsaftalen på grund af mindst 2/3 nedsættelse af din erhvervsevne som følge af sygdom eller ulykke, kan der ydes præmiefri dækning med de summer, der var gældende ved erhvervsevnetabet i indtil 3 år. Henvendelse om præmiefri dækning skal ske til FG senest 6 måneder efter udtrædelsen.

 

Indsættelse af særlig begunstiget
Du har ret til at indsætte andre end “nærmeste pårørende” som begunstigede. Dette skal ske skriftligt til FG.

 

Præmie
Præmien betales af arbejdsgiveren og opgives til SKAT som løn via lønsedlen.
Den månedlig præmie er 108,35 kr.

 

 

Læs mere på Forenede Gruppelivs hjemmeside og log på “Mit Gruppeliv” via Nem Id.

Aftale nr. 85034

Du finder link til Forenede Gruppeliv  længere ned på siden i Download boksen.

 

 

Print